باشنده گان ولایات خوست،کندز، بغلان، میدان وردک، جوزجان،بادغیس، دایکندی و سرپل از نظام جمهوری حمایت نمودند

هزاران تن از بزرگان قومی، علمای دین، جوانان، اعضای جامعه مدنی و زنان طی گردهمایی های جداگانه حمایت شان را از نظام جمهوری و پروسه صلح ابراز نمودند و بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در سایه نظام جمهوری تاکید نمودند.

آنان در سخنان شان از حکومت خواستند تا اقدامات جدی تری را در خصوص تامین امنیت و تحکیم صلح و ثبات در سطح محلات روی دست گیرد.

اشتراک کننده گان گفتند که اماده هستند بخاطر تامین صلح در کشور و اتحاد افغان ها در کنار حکومت بایستند و از سرزمین شان حمایت نمایند.

آنان صلح را ضرورت مبرم شهروندان کشور دانسته و تاکید داشتند که همه طرف ها باید از جنگ، خشونت و کشتن افراد بی گناه دست بردارند.

باشنده گان ولایات یاد شده، از اقدامات اخیر حکومت مبنی به مبارزه علیه فساد اداری، راه اندازی مذاکرات صلح و آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی حمایت نموده و از باشنده گان سایر ولایات خواستند تا از اجراآت حکومت در همه موارد حمایت همه جانبه نمایند.

آنان همچنان تاکید نمودند که نظام فعلی با قربانی ملت بوجود آمده و ملت اجازه نمی دهد که نظام به بحران کشیده شود.

اشتراک کننده گان بر اتحاد و اتفاق شهروندان کشور تاکید نمودند.