شمیم خان کټوازی با شماری از اعضای شورا زنان وردگ دیدار نمود

در این دیدار چند تن به نماینده از دیگران راجع به فعالیت های شورای یاد شده معلومات داده و مشکلات و مطالبات شان ران در عرصه های مختلف با رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در میان گذاشتند.

اعضای این شورا گفتند که تلاش میکنند تا از طریق تدویر پروگرام های آموزشی به خانمها، زمینه مشارکت آنها را در بخش های مختلف و به خصوص خودکفایی فراهم سازند.

اعضای شورای یاد شده از اقای کټوازی خواستند که در همکاری با سکتورهای مربوطه در قسمت آگاهی دهی و ارتقاء ظرفیت زنان پروگرام های مفید را تطبیق نماید.

شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی پس از استماع سخنان اعضای شورا وردگ، نقش زنان این ولایت را در خصوص پیشرفت ولایت میدان وردگ مهم دانست.

آقای کټوازی به آنها اطمینان دد که زمینه مشارکت را برای زنان در سطح حکومتداری محلی مساعد خواهد ساخت و مشکلات موجود آنها در مطابقت به قانون و در چوکات امکانات حکومت حل خواهد شد.