رئیس ادارۀ مستقل ارگانهای محلی با شماری از جوانان علی خیل پکتیکا دیدار نمود

در این دیدار جوانان علی خیل حمایت شان را از نظام، پروسه صلح و پروگرام های اقتصادی حکومت اعلام داشته، و تعهد شان را مبنی به همکاری های شان با ادارۀ محلی ابراز نمودند.

آنها همچنان خواست ها و مشکلات شان را در عرصه های مشارکت و استخدام کادرها، تطبیق پروژه های انکشافی در پکتیکا، صحت، معارف، مبارزه با فساد اداری، ایجاد تغییرات مثبت در وضعیت امنیتی پکتیکا و مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها با شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی شریک نمودند.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی بعد از استماع خواست های جوانان به آنها اطمینان داد که حکومت اقدامات لازم را در خصوص بهبود وضعیت امنیتی پکتیکا روی دست دارد. آقای کټوازی گفت که زمینه استخدام کادرهای پکتیکا را در ادارات دولتی مساعد خواهد کرد.

آقای کټوازی از جوانان علی خیل خواست تلاش ها و ابتکارات شان را بخاطر رسیدن به اهداف بزرگ منسجم ساخته و بدون هر نوع تبعیض با یکدیگر همکاری نمایند.