رشد چشمگیر حاصل توت زمینی در هرات.

حاصلات توت زمینی، سال گذشته در ولایت هرات، رشدقابل چشمگیر داشته است از هر ۳۱ هکتار زمین، ۱۵۵ متریک‌تن، توت زمینی برداشت شده است.
قابل یاد آوری است که، حاصلات توت زمینی در سال گذشته در کل کشور، ۲۹۹ متریک‌تن بوده است.