از تعهد تا عمل

مسجد جامع امام محمد بخاری، شهر فیض آباد ولایت بدخشان که گنجایش ۲۰۰۰ نماز گزار را در یک وقت دارا است بودیجه این مسجد، از طرف اداره عملیاتی ریاست جمهوری پرداخت گردیده است.