شهروندان تخار، از تطبیق پروژه های ملی و حیاتی، اعمار بندها و حمایت قاطع جلالت‌مآب رییس جمهور کشور از پروسه صلح استقبال نمودند.

شهروندان تخار، از تطبیق پروژه های ملی و حیاتی، اعمار بندها و حمایت قاطع جلالت‌مآب رییس جمهور کشور از پروسه صلح استقبال نمودند.