هرات به سوی شکوفایی معارف

۲۴ ساختمان مکتب در ولسوالی ادرسکن،هرات به بهره برداری رسید که با بهره برداری آن حدود ده هزار دانش آموز دختر و پسر به مکان مناسب درسی دسترسی پیدا نمودند.

این ساختمان ها در محروم ترین مناطق ولسوالی ادرسکن از طریق برنامه اقرا ساخته شده و ساختمان مکتب ابتدایی قریه کمر زرد با هزینه سه میلیون و ششصد هزار افغانی ساخته شده است.

در همین حال به هزینه یک صد و شانزده میلیون افغانی چهل ساختمان مکتب از طریق برنامه اقرا درین ولسوالی ساخته میشود.