رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی کاپیسا دیدار نمود

در این دیدار عبدالطیف مراد والی کاپیسا از تلاش های حکومت و ادارۀ مرکزی بمنظور توجه به حکومتداری محلی قدردانی نموده، در مورد وضعیت عمومی امنیتی، دستآوردها و چالش های که ادارۀ محلی و مردم با آن مواجه اند را با شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در میان گذاشته، خاطر نشان کرد که نیروهای امنیتی مستقر در کاپیسا از مورال عالی برخوردار اند و با هماهنگی و تشریک مساعی در راستای تامین امنیت تلاش می ورزند.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی از فعالیت های اداره محلی کاپیسا بخاطر بهبود وضعیت حکومتداری محلی قدردانی کرده، نقش ادارات محلی را در ثبات کشور مهم خواند و گفت که ثبات آینده کشور، به مدیریت خوب مسوولین ارشد محلی بستگی دارد.

وی گفت که تمامی ولایات از لحاظ ظرفیت و منابع بررسی میگردند و در مطابق به آن برنامه ریزی و حمایت می شوند.

آقای کټوازی تاکید نمود که اجماع بخاطر صلح و رفاه وجود دارد و ادارات محلی باید در خصوص تحکیم ثبات در هماهنگی با ارگانهای امنیتی و دفاعی تلاش نمایند.