اعلان کاریابی به تعداد (۱۱۰) بست ۳و ۴ مقام ولایات (بدخشان، پنجشیر، نورستان، ارزگان، خوست، فراه، کاپیسا، سرپل، دایکندی و پروان) و شاروالی های مراکز ولایات (پنجشیر، فراه، کاپیسا، سرپل و دایکندی)

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف حکومت برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، استحکام شفافیت و عرضه خدمات شهری بهتر همچنان سپردن کار به اهل آن، به تعداد (۱۱۰) بست ۳و ۴ مقام ولایات ( بدخشان، پنجشیر، نورستان، ارزگان، خوست، فراه، کاپیسا، سرپل، دایکندی و پروان) و شاروالی های مراکز ولایات ( پنجشیر، فراه، کاپیسا، سرپل و دایکندی ) را مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار و طرزالعمل تعیینات کار کنان خدمات ملکی، به اعلان رقابتی سپرده است و همچنان ولایات متذکره بست های (۵) کمبود مسلکی را از طریق خویش اعلان نمایند.

شرایط استخدام:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی تذکر یافته است. اکمال سن ۱۸ سالگی، داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس و بالاتر از آن اولویت داده می شود، داشتن تجربه کاری مرتبط به لایحه وظایف و توانایی مدیریت و رهبری، شناسایی مشکلات و چالش های شهری، توانایی طرح و تطبیق پلان های تفصیلی، داشتن توانایی و مهارت طرح های اقتصادی و رشد عواید، عدم محکومیت به جزا، غضب زمین و دارایی عامه و جرایم ضد بشری.

کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورم بست های اعلان شده را از ریاست انکشاف منابع بشری ولایت مربوطه و شاروالی ولایت مربوطه از تاریخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ الی تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ اخذ نموده و برای معلومات بیشتر با شماره ذیل در اوقات رسمی تماس بگیرند ۰۷۳۱۳۳۳۶۸۶٫