شميم خان کټوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی با جوانان ولسوالی تگاب کاپیسا ديدار کرد

در این دیدار جوانان کاپیسا ضمن ارائه معلومات در رابطه به فعالیت‌ها و دستاوردهای اداره ولایتی، مشکلات و چالش های جوانان و ساکنین آن ولایت را با رئیس اداره در میان گذاشته و خواهان توجه حکومت در حصه حل مشکلات جوانان و استخدام کدر های جوان در بست های دولتی گردیده اند.

شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی گفت؛ ادارات محلی باید منحیث پل ارتباطی میان حکومت و مردم نقش شان را در راستای تحکیم ثبات در سطح محلات ایفا نمایند.

آقا کتوازی همچنان افزود که با تطبیق برنامه‌های مدیریتی درست، زمینه ایجاد حکومتداری خوب ممکن خواهد شد که در آن همه ی اقشار مختلف مردم و جوانان نقش مهم و برازنده خواهند داشت.