رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با شورای سرتاسری جوانان قوم خروتی دیدار نمود

طی این دیدار که شماری از بزرگان این شورا نیز حضور داشتند، به نماینده گی دیگران بسم الله صابری رئیس شورا، قدرت الله عادل معاون شورا، حاجی وکیل قدیر خروتی و اسماعیل شیرزی صحبت نموده و راجع به اهداف و فعالیت های شورای یاد شده معلومات ارائه نمودند.
به گفته آنان اقوام خروتی در ۲۸ ولایت کشور ساکن هستند و هدف از ایجاد این شورا هم اینست تا مشکلات و چالش های جوانان را با ارگان های ذیربط شریک و در قسمت حل آنها تلاش نمایند.
آنان همچنان از آقای کټوازی خواهان ایجاد زمینه کار به کادر های جوان این شورا شدند و حمایت شان را از نظام، قانون اساسی و موقف حکومت در خصوص صلج ابراز نمودند.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی پس از استماع صحبت های جوانان خروتی، از قربانی ها و تلاش های قوم خروتی در خصوص بقا نظام و تامین صلح قدردانی نموده و از آنان خواست تا بخاطر تحکیم وحدت میان اقوام، مانند گذشته تلاش نمایند.
آقای کټوازی گفت وحدت و یکپارچگی میان اقوام، سبب پیشرفت، انکشاف و تقویت نظام میشود. وی از اعضای شورای یاد شده خواست که سایر اقوام را نیز به صلح که که حقوق تمامی اقوام در آن حفظ باشد، تشویق نمایند.
وی اطمینان داد که به خواست ها و مطالبات شورای یاد شده مطابق قانون رسیده گی خواهد گرفت.