پنج پروژه انکشافی در ولایت فراه به بهره برداری سپرده شد

این پروژه ها شامل ۱۶ حلقه چاه تحقیقاتی و مشاهداتی، سربند کانال خواجه احمد علیا، چکدم سایت اول و دوم اوداک و چکدم مهاجرین توسط سترجنرال تاج محمد جاهد والی فراه و شماری از روسای ادارات ملکی و متنفذین اقوام افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

قابل یاد آوری است، این پروژه ها ۱۷۴۷۲۳۲۰۹ افغانی هزینه برداشته که از سوی اداره تنظیم ملی آب، بانک جهانی و کشور دوست هندوستان تمویل گردیده است.