باشندگان منطقه کوهدامن کابل، طی گردهمایی برزگ حمایت شان را از نظام و جمهوریت اعلام نمودند.

باشندگان منطقه کوهدامن کابل، طی گردهمایی برزگ حمایت شان را از نظام و جمهوریت اعلام نمودند.