آغاز پرواز طيارات بويينگ شركت هوايي كام اير در شهر ميمنه.

نقیب الله فایق والي فارياب با حضور در ميدان هوايي ظهير فاريابي از پيلوتان وپرسونل آنان قدر دانی كرد.