۲۶۰۰ فارم ماهی پروری در کشور فعالیت دارد.

براساس معلومات، ولایات هلمند، کندهار، ننگرهار، کندز، ارزگان، کنر و هرات از تولید کنندگان اصلی گوشت ماهی در سطح کشور می‌باشند که بیش‌ از دوهزار و شش‌صد فارم ماهی‌پروری در سطح کشور فعالیت دارد.