کار اعمار ۹ مکاتب در ارزگان جریان دارد

این مکاتیب که ۶ باب آن در ولسوالی چوره و ۳ باب آن در ولسوالی گیزاب عملا زیر کار است با اعمار آن برای ۱۲۰۰ متعلم زمینه آموزش مناسب فراهم کردیده و در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد.