به هزینه ده میلیون افغانی کار اعمار یک مسجد در ننگرهار آغاز شد

سنگ بنای یک باب مسجد در منطقه صبرونو ولسوالی پیچراگام ولایت ننگرهار، به اساس هدایت رییس جمهور کشور از سوی اداره عملیاتی ریاست جمهوری به هزینه ده میلیون افغانی گذاشته شد.
این مسجد در یک جریب زمین که ضمن تمام ملحقات در یک وقت ظرفیت هشت صد نماز گزار را دارا می‌باشد.