سیستم مدیریت معلومات منابع بشری ((HRMIS )به سطح محلات با حضور رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افتتاح گردید

سیستم مدیریت معلومات منابع بشری ((HRMIS )به سطح محلات با حضور رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افتتاح گردید.