سنگ تهداب کلینیک ۲۰ بستر نظامی در غور گذاشته شد

سنگ تهداب یک باب کلینیک ۲۰ بسترنظامی به هزینه بیش از ۱۶ میلیون افغان توسط داکترعبدالظاهر فیض زاده والی غور با حضور شماری از مسوولین ملکی و نظامی گذاشته شد.
لازم به ذکر است که این کلینیک در یک منزل به طور پخته و اساسی تا ختم سال جاری ساخته خواهد شد.