کار بازسازی یک مسجد تاریخی دو صد ساله در ولسوالی خاص کنر آغاز گردید.

این مسجد به شکل سابقه به هزینه ۸ میلیون و سیزده هزار افغانی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی میگردد. که در کنار حیثیت تاریخی، سهولت های زیادی را به نماز گذاران ببار خواهد آورد.