شمیم خان کټوازی با رؤسای شورای ولایتی ننگرهار، نورستان، لوگر و فاریاب دیدار نمود

در این دیدار احمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی ننگرهار، حسیب الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر و سعیدالله پاینده زوی رئیس شورای ولایتی نورستان ضمن شریک نمودن مشکلات و مطالبات مؤکلین ولایات یاد شده در عرصه های مختلف، از نقش شوراهای ولایتی در تحکیم ثبات و حاکمیت قانون یاد آوری نموده و بر همکاری بیشتر حکومت و شوراهای ولایتی تاکید ورزیدند.
آنان همچنان بر اصلاحات، انکشاف متوازن و مبارزه حکومت علیه فساد اداری نیز تاکید نمودند.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی از رؤسای شوراهای ولایتی ننگرهار، نورستان و لوگر بخاطر هماهنگی و همکاری سازنده در خصوص تقویت حکومتداری، مبارزه علیه فساد اداری ابراز امتنان نموده نقش شوراهای ولایتی را در خصوص مشارکت در تعیین اهداف انکشافی حکومت، حل اختلافات و منازعات محلی و ارائه مشورت در مورد برنامه های انکشافی ولایات مهم و ارزنده خواند.
آقای کټوازی همچنان از رؤسای شوراهای ولایتی خواست تا در قسمت ارزیابی عملکرد ادارات، تامین مشارکت مردم در حکومتداری محلی، حصول اطمینان از کیفیت عرضه خدمات و تامین شفافیت و حسابدهی در سطح محلات تلاش های بیشتر نمایند.