پنج ساختمان مکتب در ولسوالی کرخ هرات افتتاح شدند

با افتتاح این ساختمان ها حدود پنج هزار دانش آموز دختر و پسر به مکان مناسب درسی دسترسی پیدا نمودند.
این ساختمان ها از طریق برنامه اقرا توسط ریاست احیا و انکشاف دهات و با نظارت ریاست معارف ساخته شده است.
__