سرک ولسوالی قوشتپه جوزجان به بهره برداری سپرده شد

این سرک که هشت کیلومتر طول دارد به هزینه یازده و نیم میلون افغانی از سوی وزارت فواید عامه اعمار و جغل اندازی شده است از سوی محمدهاشم
رییس والی ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد