راه اندازی کمپاین منع خشونت علیه زنان در کاپیسا

طی محفل که به همین مناسبت روز چهارشنبه ۲۲ قوس در ولایت کاپیسا برگزار شد، حمیده احمدی آمر جندر ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در صحبت‌هایش روی مسایل و عوامل خشونت علیه زنان از جمله تبعیض جنسیتی، عدم رعایت حقوق زن در جامعه و فرهنگ و ارزشهای حاکم مردسالاری در کشور، تاکید نمود.

بانو احمدی از همه اقشار ساکن ولایت کاپیسا خواست، تا از کمپاین محو خشونت علیه زنان درین ولایت حمایت همه جانبه نموده، تا باشد از این طریق در قسمت آگاهی دهی به مردم در مورد حقوق زنان، زنان افغان دیگر قربانی خشونت‌های گوناگون در جامعه نگردند.