کار کانال آبرسانی و پروژه دیوار محافظتی در ولسوالی الیشنگ لغمان جریان دارد.

کار اعمار یک دیوار محافظتی به طول ۱۱۵ متر و یک کانال آبیاری به طول ۶۰ متر از سوی پروگرام محلی وزارت احیاء و انکشاف دهات جریان دارد که با بهره برداری آنها هزاران خانواده از آن مستفید خواهند شدند.