شمیم خان کټوازی با والی نیمروز دیدار نمود

در این دیدار زمریالی احدی والی نیمروز ضمن ارائه معلومات مفصل راجع به وضعیت عمومی آن ولایت، مطالبات اش را در زمینه های بازسازی، انکشاف، امنیتی، حکومتداری و دیگر بخشها با شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در میان گذاشت.

در این دیدار دو طرف همچنان در خصوص فواید اقتصادی، زراعتی و محیط زیستی بند کمال خان بحث و تبادل نظر نموده، ابراز امیدواری کردند که دولت افغانستان بتواند از ولایت نیمروز که دارای ویژه گی های خاصی است به حیث منطقه ستراتیژیک در راستای توسعه کشور از آن استفاده نماید.
آقای کټوازی گفت که توجه به ولایت نیمروز از اولویت های حکومت بوده و در قسمت رسیده گی به مطالبات اداره ولایتی، در هماهنگی با ادارات مربوطه به آنها رسیده گی خواهد شد.