رئیس جمهور غنی، خواست ها و پیشنهادات بزرگان و متنفذین ولایت کندز را استماع نمود

در اين ديدار متنفذين، پیشنهادات شان را در رابطه به حفظ و تمویل قول اردوی ۲۱۷ پامیر، اصلاحات و تقویت قوماندانی امنیه، سرک حلقوی، کمربند امنیتی، تامین امنیت شاهراه ها، توجه به کوچیان و مواشی آنان، بند برق خان آباد و استخدام کادرهای ولایت کندز، با رئیس جمهور شریک ساختند.

رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از صحبت های سخنرانان متذکره، گفت که به امنیت کندز توجه خاص می شود و حوزه های امنیتی بیشتر خواهند شد. وی افزود که خط آهن شیرخان بندر- کندز به سرمایه گذاری تاجیکستان احداث می شود و در خصوص تحکیمات سواحل اقدامات واضح خواهد شد.

رئیس جمهور غنی به شمیم خان کټوازی رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محل بخاطر ترتیب نام کادرهای کندز و استخدام آنان در بست های مناسب، هدایات لازم داد. وی افزود که روی پیشنهاد بند برق خان آباد، ماستر پلان شهر کندز و سرک حلقوی در زمان مناسب، رسیدگی صورت خواهد گرفت.