برنامه آموزشی برای مسوولین حکومتداری شهری شاروالی ها تدویر یافت

این برنامه که از سوی ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی ها راه اندازی گردیده است، در آن داکتر صبغت الله معین شاروالیها، محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتداری شهری و ۵۳ تن از مسوولین حکومتداری شهری که ۳۳ شاروالی مراکز ولایات و ۲۰ شاروالی ولسوالی ها را دربر میگیرد اشتراک ورزیده بودند.

داکتر صبغت الله معین شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی، ضمن اشاره به مسوولیت ها و وظایف مسوولین حکومتداری شهری، گفت که رویکرد ساختار شهرها تغییر کرده و پس از این شهرها بر اساس انکشاف ستراتیژیک ساخته میشوند نه ماسترپلان وی خاطر نشان کرد که مسوولین حکومتداری شهری در خصوص پیوند اقشار مختلف و فرهنگ سازی بخاطر تطبیق پروگرام ها مسوولیت بزرگ دارند و صلح اجتماعی و همدیگر پذیری در جامعه را از ارکان اساسی حکومتداری خواند.

در همین حال محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتداری شهری، تنظیم امور حکومتداری شهرهای کشور جهت زمینه سازی مشارکت مردم و ایجاد شفافیت کار در امور شاروالی ها را از اهداف کاری مسوولین حکومتداری شهری خوانده و تاکید ورزید که مسوولین حکومتداری شهری باید مطابق قوانین، طرزالعمل ها و در همکاری با مردم فعالیت نمایند.

وی گفت که تمامی فعالیت ها و پروژه های که در سطح محلات تطبیق میشوند باید بر اساس نیازمندی های شهروندان انجام شوند، و مشارکت مردم را در حکومتداری و تطبیق تصامیم از طریق ستراتیژی شهروند مهم دانست.

وی همچنان گفت که مسوولین حکومتداری شهری باید در خصوص ایجاد روحیه انکشاف، حکومتداری شبکه یی را در صدر اولویت های خویش قرار دهند.

این برنامه برای سه روز ادامه دارد.

انکشاف اسناد تقنینی و اداری، رسیده گی به شکایات و مبارزه علیه فساد اداری، حمایت از زنان، و جوانان، ایجاد حکومتداری مشارکتی، انکشاف و معرفی سیستم الکترونیکی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و حسابدهی از جمله ساحات کاری مسوولین حکومتداری شهری میباشند که زمینه را برای تنظیم امور از رهگذر اسناد تقنینی و اداری و نظارت از تطبیق آنها مساعد میسازد.

در روز نخست این برنامه وضعیت فعالیت های مربرط به واحد های حکومتداری شهری به بررسی گرفته شد و پریزنتیشن های پیرامون حکومتداری شهری در ۲ سال گذشته و اولویت های سال مالی ۱۴۰۰، چارچوب انکشاف ستراتیژیک SDF و نقش واحد های حکومتداری شهری در تطبیق آن، مرکز آموزش الکترونیکی اداره ارگانهای محلی و موبایل اپلیکیشن ها، ارائه گردیدند.