بخش انتانی ۱۲ بستر صحت عامه ولایت نیمروز افتتاح گردید.

در مراسم گشایش بخش انتانی ۱۲ بستر صحت عامه در کنار محمد نبی براهوی معاون مقام ولایت، اعضای شورای ولایتی و کارمندان ریاست صحت عامه اشتراک ورزیده بودند.
بخش انتانی ۱۲ بستر دارای ۱۵ اطاق با زیربنای ۳۴۱ متر، به هزینه ۸۵۰۰۰ هزار دالر امریکایی از سوی سازمان جهانی بهداشت ساخته شده است.