رئیس ادارۀ مستقل ارگانهای محلی با والی فراه در مورد وضعیت عمومی آن ولایت بحث و تبادل نظر کرد.

در این دیدار سترجنرال تاج محمد جاهد والی فراه ضمن ارائه معلومات در مورد اوضاع عمومی آن ولایت، مشکلات مردم و ادارۀ محلی را در خصوص توسعه، امنیت، حکومتداری خوب، تحصیلات عالی و مسایل مهم دیگر با شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی شریک نموده خواهان حل آن گردید.

وی همچنان در مورد کارکردها و دستآوردهای ولایت فراه در خصوص تطبیق پالیسی ادارات محلی و مشارکت مردم نیز معلومات ارائه داشت.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی گسترش ظرفیت مردم و حکومت در سطح محلات برای همکاری همکاری با هم در راستای تحکیم ثبات و ایجاد حکومتداری خوب را مهم دانسته گفت که حکومت نسبت به بهبود ارائه خدمات عامه در سطح محلات متعهد است.

آقای کټوازی هم چنان تاکید ورزید که حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت از کمال اهمیت برای توسعه و ثبات کشور برخوردار هستند و از والی فراه خواست تا از طریق اتخاذ تدابیر سنجیده، اعتماد مردم به نهادهای دولتی در سطح ولایت یاد شده، را اعاده نماید.