رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی طی سفری به هلمند با رئیس و اعضای شورای ولایتی دیدار نمود.

آقای کټوازی در راس یک هیئت طی سفری به هلمند، در حضور جنرال عبدالنبی الهام والی هلمند، با رئیس و اعضای شورای ولایتی دیدار نمود.

اعضای شورای ولایتی نخست به آقای شمیم خان کټوازی و هیئت همراه خوش آمدید گفته متعاقباً مشکلات و مطالبان شانرا در خصوص تامین امنیت، ایجاد هماهنگی با نیروهای امنیتی و دفاعی، افزایش تلاش ها در خصوص ترویج حکومتداری بهتر، ایجاد شفافیت در تقرر ولسوالان، معارف، زراعت، رسیده گی و کمک با خانواده های بی بضاعت از طریق برنامه دسترخوان ملی، و کمیت مکاتب و استادان قشر اناث شریک نمودند.

آقای کټوازی رئیس اداره ضمن ابراز امتنان تلاش های آنان را مورد ستایش قرار داده گفت: ترویج حکومتداری خوب از اولویت های اداره میباشد و در این قسمت اقدامات جدی انجام خواهد شد. آقای کټوازی افزود که پروسه استخدام ولسوالان شفاف بوده و ایجاد حکومتداری به خواست مردم از اصول حکومتداری خوب میباشد. کټوازی همچنان در خصوص معارف، صحت، تامین امنیت، تطبیق پروژه ها با درنظر داشت نیازمندی های مردم و فراهم نمودن امکانات به باشنده های مناطق دور دست و حل مشکلات آنان اطمینان داد.