حافظ عبدالقیوم به صفت والی نورستان مقرر گردید.

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم ۳۷۰۳ مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۸ مقام عالی ریاست جمهوری، حافظ عبدالقیوم بحیث والی جدید نورستان تعیین گردید.