والی فراه مشکلات و چالش های مردم و اداره محلی را‌ با شمیم خان کټوازی شریک نمود

در این دیدار سترجنرال تاج محمد جاهد والی فراه در مورد فعالیت ها، مشکلات و چالش های فرا راه اداره محلی و مردم به شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی معلومات داده، خواهان توجه بیشتر حکومت به ویژه اداره مرکزی در راستای حل چالش ها گردید.

آقای جاهد همچنان از تطبیق پلان های انکشافی درسطح ولایت فراه اطیمنان داده خاطر نشان کرد که اداره محلی، با در نظر داشت پالیسی ادارات محلی، در قسمت تطبیق برنامه ها تلاش همه جانبه نموده و هماهنگی خوب میان سکتور های مختلف و مقام ولایت بوجود آمده است.

با این حال، آقای کټوازی از تغییرات بوجود آمده در سطح ولایت فراه را قناعت بخش خوانده، خاطر نشان نمود که ادارۀ محلی فراه باید بمنظور انکشاف ظرفیت ادارات در سطح ولایت، زمینه مشارکت بیشتر مردم را در فرایند های تصمیم گیری ها مساعد سازد.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی از والی فراه خواست تا در قسمت رشد حاکمیت قانون، مبارزه علیه فساد اداری و توسعه ساختار های اداری، اقدامات لازم را روی دست گیرد.