نشست پیرامون تقویت ارتباطات اقتصادی میان مناطق شهری و دهات به ابتکار معینیت شاروالیها تدویر یافت

جلسه ی به هدف تقویت ارتباطات اقتصادی میان مناطق شهری و دهات به رهبری داکتر صبغت الله معین شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی و با حضور معینان مختلف وزارت خانه ها تدویر گردید.

در این نشست در مورد تطبیق و ایجاد یک طرح منظم راجع به انکشاف اقتصاد محلی در سطح کشور میان نماینده گان وزارت خانه های مربوطه بحث و گفتگو صورت گرفت.
داکتر صبغت الله معین شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی تاکید نمود که ایجاد ارتباطات اقتصادی میان مناطق شهری و دهات در چوکات طرح جدید انکشاف شهر ها یک اصل مهم پنداشته میشود تا از طریق آن زمینه برای اشتغال زایی و انکشاف اقتصاد فراهم گردد.
در جلسه همچنان در مودد یک طرح مشترک طبق هدایت رئیس جمهور نیز بحث شد. در همین حال داکر پوپل حبیبی معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات، و نماینده گان وزارت خانه های شهر سازی و زراعت و مالداری گزارشات شان را در مورد برنامه های کاری شان با اشتراک کننده گان جلسه شریک نمودند