تدویر ورکشاپ آموزشی برای کارمندان جدید التقرر برنامۀ دسترخوان ملی  

ورکشاپ آموزشی برنامۀ دسترخوان ملی با حضور داکتر صبغت الله معین شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی و شماری از رئیسان این معینیت تدویر یافت.

آقای صبغت الله ضمن بحث روی اهمیت برنامه آموزشی، در مورد ارزش و جایگاه شوراهای انکشافی محلی در تحکیم پایه های ثبات سیاسی نظام، ارزش برنامۀ دسترخوان ملی در تامین نیازهای اولیه خانواده های متاثر از ویروس کرونا و تامین شفافیت در این پروسه صحبت همه جانبه نمود.

در این نشست پیرامون بخش های مدیریت برنامه، مدیریت سیستم معلومات، ارتباطات و نظارت ساحوی به اشتراک کننده گان آموزش داده شد.