دعوتنامه مطبوعاتی!

قابل توجه رسانه های ملی و بین المللی!

قرار است امروز سه شنبه ۱۹ حوت سال روان، اداره مستقل ارگانهای محلی به همکاری ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی های این اداره موبایل اپلیکشن شهر من یا My City Mobile Application را به منظور دسترسی آسان شهروندان به معلومات که برای ۴ شهر بزرگ کشور، تهیه نموده است با حضور معین شاروالی ها اداره مستقل ارگانهای محلی و مهمانان افتتاح نمایید. بنآ از رسانه های گرامی دعوت به عمل میایید که جهت پوشش خبری این برنامه ما را یاری نمایند.

تاریخ: ۱۹ حوت ۱۳۹۹

ساعت: ۱۱:۰۰ قبل از ظهر

مکان: سالون کنفرانس معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگانهای محلی_ چهار راهی انصاری

شما را ارتباطی : ۰۷۰۰۹۴۰۴۳