ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی با عبدالغفور ملکزی والی نورستان در مورد موضوعات مختلف بحث و گفتگو نمود.

در این دیدار والی نورستان، مشکلات‌ و پیشنهادات مردم را در بخش های مختلف با سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری این اداره، شریک‌ نموده و‌ جهت رسیدگی به مشکلات مردم خواهان توجه در قسمت راه حل و بهبود آن گردید.
آقای سالنگی، اطمینان داد که مطالبات مردم را در هماهنگی با ادارات مربوطه پیگیری خواهد کرد.