سترپاسوال محمد ایوب سالنگی با والی فراه دیدار نمود

سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری و سرپرست اداره مستقل ارگانهای محلی با سترجنرال تاج محمد جاهد والی فراه دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار دو طرف در مورد مشارکت مردم در ادارات محلی، تقویت ادارات محلی، توجه بیشتر حکومت مرکزی به حکومتداری، تقویت ولسوالی‌ها و ایجاد شفافیت از سوی ادارات در قسمت ارائه خدمات به مردم بحث و تبادل نظر نمودند