اعلان (۱۳۶) بست ۳، ۴ ولایات و شاروالی های مراکز ولایات (پکتیا، لغمان، لوگر، فاریاب، پکتیکا، بادغیس، جوزجان، نیمروز، غور و سمنگان)

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف حکومت برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، استحکام شفافیت و عرضه خدمات شهری بهتر همچنان سپردن کار به اهل آن، و مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار، طرزالعمل تعیینات کار کنان خدمات ملکی،  به تعداد (۱۳۶) بست ۳و ۴ ولایات و شاروالی های مراکز ولایات ( پکتیا، لغمان، لوگر، فاریاب، پکتیکا، بادغیس، جوزجان، نیمروز، غور و سمنگان ) را به اعلان رقابتی سپرده است و همچنان ولایات متذکره بست های (۵) کمبود مسلکی را از طریق خویش اعلان نمایند.

شرایط استخدام:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر شده است.

اکمال سن ۱۸ سالگی، داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس و بالاتر از آن اولویت داده می شود، داشتن تجربه کاری مرتبط به لایحه وظایف و توانایی مدیریت و رهبری، شناسایی مشکلات و چالش های شهری، توانایی طرح و تطبیق پلان های تفصیلی، داشتن توانایی و مهارت طرح های اقتصادی و رشد عواید، عدم محکومیت به جزا، غضب زمین و دارایی عامه و جرایم ضد بشری.

کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورم بست های اعلان شده را  از آمریت ارتقای ظرفیت، انکشاف اداره و سوانح کارکنان  ولایت مربوطه و شاروالی مربوطه از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ الی تاریخ ۵/۱/۱۴۰۰ اخذ نموده و برای معلومات بیشتر با شماره ذیل در اوقات رسمی تماس بگیرند.۰۷۸۸۸۸۴۴۴۰