برنامه آموزشی رهبریت، میانجیگری و مذاکره برای معاونان، ولسوالان، شاروالان و سخنگویان زن برگذار گردید.

برنامه آموزشی برای مسوولین ولایتی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی به همکاری مالی برنامه مشارکت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا راه اندازی گردیده که در آن ۲۱ تن از معاونین امور اجتماعی زن، دو تن از ولسوالان زن، شاروالان و سخنگويان زن اشتراک ورزیده و برای سه روز ادامه خواهد شد.

نرگس مومند حسنزی رئیس اطلاعات و آگاهی اداره مستقل ارگانهای محلی، ضمن خوش آمدید گویی به اشتراک کننده گان این برنامه، گفت که رهبری اداره مصمم است تا زمینه مشارکت رهبری را برای زنان در سطح محلات نهادینه سازد که تعیین معاونان زن در سطح ولایات، تعهد اداره در قبال ایجاد زمینه مشارکت برای زنان میباشد.

در این برنامه نرگس جمال مشرف معاون عمومی برنامه مشارکت، در مورد اهداف برنامه آموزشی صحبت نموده گفت که برنامه مشارکت ۵ سال قبل آغاز گردیده که از طریق نهادهای جامعه مدنی و فعالین در سطح محلات فعالیت مینماید به گفته وی این برنامه در سال جاری روی موضوعات ایجاد فرصت های اقتصادی برای زنان، دسترسی زنان به خدمات صحی، ائتلاف منع خشونت علیه زنان، مشارکت سیاسی زنان، نقش زنان در روند صلح و ائتلاف خشونت علیه زنان کار و فعالیت خواهد کرد.

در این برنامه در مورد موضوعات مبانی رهبری، رهبری و مدیریت، ضرورت رهبری، رهبری رسمی و غیر رسمی، ضرورت و ارزشهای رهبریت، مدیریت و نگهداری بهتر کارمندان، تعامل بهتر کارمندان، تقویت مهارت های رهبری فردی، تعریف، اساسات، ضرورت و ارزش های مذاکره، مهارت های مذاکره، موفقیت و شکست در مذاکرات، میانجيگری، تعریف و اساسات، ویژگی و مهارت های یک میانجی به اشتراک کننده گان آموزش داده خواهد شد.