خدا، وطن، وظيفه!

۹حوت، روز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور !

از طرف رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی روز نگهبانان کشور، خاک، مردم، ارزشهای ملی و نوامیس ملی، به تمام سربازان مبارک باد.