بندر خشکه شهر زرنج ولایت نیمروز، ساخته خواهد شد.

صبغت الله غزنوی معین شاروالی های ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، روشن ولسمل معین امور شهری وزارت شهرسازی و اراضی و هئیت همراه که بمنظور تطبیق هدایت جلالتمآب رئیس جمهوری ا.ا پیرامون ایجاد بندر خشکه مدرن به شهر زرنج ولایت نیمروز سفر کردند. طی این سفر با مسوولین گمرک زرنج دیدار و در زمینه موارد تخنیکی پیرامون ایجاد بندر خشکه مدرن، طبق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری بحث نموده و از گزینه های ساحات پیشنهادی برای ایجاد بندر متذکره بازدید نمودند.

همچنان هئیت متذکره به سمت خاشرود به طور جداگانه با اعضای شورای ولایتی، اعضای اطاق تجارت و روسا و مسوولین سکتور شهری زرنج دیدار و پیرامون موارد فوق الذکر بحث و تبادل نظر نمودند.