داكتر صبغت الله غزنوی معين شاروالی ها به به ولايت نيمروز سفر کرد.

داكتر صبغت الله غزنوی معين شارواليها اداره مستقل ارگانهای محلی در ترکیب هئيت، به شهر زرنج ولايت نيمروز سفر نمود.

طی این سفر، با مسعود چخانسوری سرپرست شاروالی زرنج و پرسونل شاروالی زرنج ديدار نموده و در مورد رشد عوايد، ثبت املاك عامه، تثبيت عواید، ارقام دقيق احصائيوی و سهیم ساختن مردم در تصامیم جهت بهبود وضعیت حکومتداری شهری بحث نموده و مشکلات آنان را استماع کرد.

در همین حال، معین شاروالی ها،از ساحه پلان تفصيلی شهرك جديد زرنج، املاك شاروالی و زمين ميدان هوايی سابقه را از نزديك مشاهده کرد و موارد اصلاحی را به مسوولین شاروالی زرنج رهنمایی و هدایت لازم را اصدار کرد.