والی پکتیا گزارش سال مالی ۱۳۹۹ را ارایه کرد

در این برنامه به شمول مسوولین ملکی و نظامی ادارات، روسا شورای ولایتی و شورا علما، بزرگان قومی و نماینده گان جامعه مدنی اشتراک ورزیده بودند.

والی پکتیا گفت :ادارات باید تقویت شود در سال جاری ۶۵ پلان و ۷ طرح‌ تدوین گردیده و در کنار آن ۱۱ طرح تحت کار میباشد. در همین حال به ارزش (۴۰۸۷۹۰۱۵) افغانی با ۲۷۰۳ خانواده بی بضاعت و بیجا شده از سوی ریاست های مبارزه با حوادث و مهاجرین و عودت کننده گان کمک صورت گرفته است.

همینگونه طی سال مالی ۱۳۹۹ به ارزش (۵۷۶۰۴۷۲۰۶۳ ) افغانی ۶۵۷ پروژه انکشافی تطبیق و بعضی از آنها تحت کار میباشد. و همچنین کار ۲۲ پروژه دیگر جریان دارد.

قابل ذکر است که در سال مالی ۱۴۰۰ در کنار اعمار بند سوری خوله، ده پروژه جدید از طریق بودجه غیر مشروط ولایتی در مرکز و ولسوالی ها منظور خواهد شدند.