هزینه ۳۲ میلیون افغانی ۱۶ شبکه آب در شهر ترینکوت به بهره برداری سپرده شد

این شبکه ها از سوی اداره جهانی یونیسف به همکاری تخنیکی ریاست احیا و انکشاف دهات در شهر ترینکوت مرکز ارزگان ساخته شده است که از سوی محمد عمر شیرزاد والی ولایت و شماری از مسوولین به بهره برداری سپرده شد.

ببهگفت آقای شیرزاد؛ با اعمار شبکه‌های متذکره ۴۳۶۱ خانواداه به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهد نمود.