جلسه اداری معینیت مالی و اداری برگزار گردید.

جلسه اداری معینیت مالی و اداری تحت ریاست ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری و با حضور روسای اداره مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه روی موضوعات تقرر زنان در پست ولسوالان و معاونیت ولسوالی های امن و آمادگی اداره در ارتباط به پاسخدهی دولت به ملت بحث صورت گرفت.