سرک یکلنگ کندهار به بهره برداری سپرده شد.

این سرک به هزینه بیشتر از چهل میلیون افغانی از طرف برنامه سرمایه گذاری شهری بانک جهانی اعمار شده است که دارای ۱۷۱۳ متر طول، ۱۲ متر عرض و پنج پلچک میباشد و کار ساخت آن مدت پنج ماه را دربر گرفته است.