جلسه روئسای گروه کاری تطبیق پالیسی حکومت داری محلی تدویر گردید

دومین جلسه روئسای گروه کاری تطبیق پالیسی حکومت داری محلی تحت رهبری محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره ارگان های محلی تدویر یافت.

در این جلسه نماینده گان وزارت خانه های مالیه، عدلیه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اشتراک ورزیده بودند.

محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره ارگان های محلی ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان جلسه گفت: لازم است تا بمنظور پیشرفت از تطبیق پالیسی حکومت داری محلی جلسات تخنیکی برگزار و از این طریق مشکلات ادارات محلی مورد بررسی قرار گیرد.

آقای جوادی خاطر نشان کرد که در سال ۱۳۹۸ مطابق طرزالعمل کمیته حکومت داری محلی جلسات گروه های کاری بطور منظم تدویر گردیده، اما در سال جاری بنابر شیوع ویروس همه گیر کرونا جلسات این کمیته کمتر تدویر یافته و تلاش میگردد تا تدویر همچون جلسات از چگونگی تطبیق پالیسی حکومتداری محلی نظارت همه جانبه بعمل آید.

در ادامه این نشست اشتراک کنندگان چالش های موجود فرا راه تطبیق پالیسی حکومت داری محلی را به بحث گرفته و تاکید نمودند تا بمنظور بررسی مشکلات و ارائه پیشنهادات رؤسای گروه کاری پلان تفصیلی سه ساله شانرا مور بازنگری قرار داده و نیز بحث های کلان پالیسی حکومت داری محلی از جمله ایجاد زون های انکشافی از سوی ادارت مربوطه تعقیب شود.

کمیته حکومتداری محلی بر مبنای فرمان مقام عالی ریاست جمهوری تاسیس گردیده است و این کمیته بمنظور بهبود ارائه خدمات عامه در ادارات محلی، انکشاف متوازن مالی، و رشد زیربناها با عضویت ادارات آتی فعالیت مینماید.