کار اعمار یک کودکستان در ولایت فراه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این کودکستان به هزینه هفت میلیون افغانی از پروژه غیر مشروطه وزارت کار و امور اجتماعی در مدت یک سال ساخته شده است که از سوی ستر جنرال تاج محمد جاهد والی ولایت در حضور داشت شماری از مسوولین افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

لازم به ذکر است که کودکستان متذکره دارای ۱۲ صنف درسی، سایر ملحقات دیگر و همچنان گنجایش ۵۰۰ طفل را دارا می‌باشد.