شبکه آبرسانی در ولسوالی نرنگ کنر تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

ار یک شبکه آبرسانی به هزینه ۳.۶ میلیون افغانی در قریه توحید آباد ولسوالی نرنگ از سوی برنامه میثاق شهروندی تکمیل وبه بهر برداری سپرده شد.

قابل ذکر است که این پروژه با سهم ده درصدی مردم تطبیق شده که به کمک آن به ۲۵۰ خانواده سهولت آب آشامیدنی مهیا میگردد.